Søndagsfolkekøkken starter igen 28. september 2014

Søndagsfolkekøkken starter igen 28. september 2014, INSP! nyheder mad

 

Denne sæson af sidste-søndag-i-måneden-folke­køk­ken star­ter 28. sep­tem­ber 2014. Priserne og prin­cip­perne er de samme som om tors­da­gen, men meget mere tid til at lave og hygge om maden. Spis med kl. 18 til kun 75 kr. (rabat til med­lem­mer af INSP! og børn under 10 år). Ingen til­mel­ding, bare kig ind med ven­ner, fami­lie mv. 

Er du mad­g­lad, køk­ken­kre­a­tiv, sel­ska­be­lig og elsker at få noget til at ske sam­men med andre, så er der altid plads til flere på vores fri­vil­lige Folkekøkken-dream team. Både sid­ste søn­dag og alle tors­dage (minus sko­le­fe­rier).  Skriv til mad@insp.dk, hvis du gerne vil være med. Du bin­der dig så meget du vil og har tid til, en, to eller mange gange, fra kl. 15, 16 eller 17…

 

Udgivet i Mad, Nyheder | Tagget frivillige, Søndagsfolkekøkken | Skriv en kommentar

Østervangsskolen og Helle Hove rykker på INSP!

Østervangsskolen og Helle Hove rykker på INSP! , INSP! nyheder art

 

Hvis du ikke læser om det i avi­sen, så se med her:

Folkeskolereformen ryk­ker skole og lokal­sam­fund tæt­tere sam­men. Nu Øster­vangs­sko­len og INSP! i Roskilde, der august til okto­ber laver et fæl­les pro­jekt med børn i 5. og 6. klasse. Støtte fra Statens Kunstfond har gjort det hele muligt.

Skoleklasser flyt­ter fra man­dag den 18. august på INSP! to for­mid­dage om ugen. Det samme gør kunst­hånd­vær­ker Helle Hove. På den måde ska­bes et nyt møde og en inspi­re­rende ramme omkring ‘Streger i san­det´, der er over­skrif­ten på pro­jek­tet, hvor sand bru­ges til at lave gra­fi­ske designs.

”Det hand­ler om at give bør­nene mulig­hed for at skabe selv i det uni­vers, der er desig­ne­rens og kunst­hånd­vær­ke­rens. Vi skal lege med inspira­tion og ideer, udfor­ske mate­ri­a­ler og mulig­he­der. Vi kom­mer til at arbejde eks­pe­ri­men­te­rende med nys­ger­rig­hed og plads til kre­a­tiv for­dy­belse. Projektet er ikke kun bil­led­kunst, men åbner for kob­lin­ger til mange andre sko­le­fag. Vi vil bruge en del af tiden på alt det, der også føl­ger med desig­ne­rens arbejde fx hvor kan ide­erne bru­ges henne og hvor­dan får man rea­li­se­ret sine ideer”, for­tæl­ler Helle Hove, der både bor og arbej­der i Roskilde.

For skole­le­der Lars Nielsen er sam­ar­bej­det et godt eksem­pel på, hvad fol­ke­sko­lere­for­men kan åbne for mere af:

”Roskilde er en rig­tig spæn­dende by at være skole i. Der er mas­ser af mulig­he­der, kul­tu­relle til­bud og aktø­rer, som kan inspi­rere både ele­ver, lærere og skole. Da INSP! kom med ideen og invi­ta­tio­nen, var det bare at slå til. Jeg glæ­der mig til at opleve, hvad vores ele­ver og lærere får ud af mødet med hver­dags­li­vet på INSP! og dét at komme helt tæt på kunst­ne­rens arbejde. Det ska­bende har også en vir­ke­lig­hed med kva­li­tets­krav og et mar­ked at for­holde sig til. Det er der mas­ser af læring i at blive bevidst om.”

På lør­dag den 16. august kan man besøge INSP! på Musicon til Rabalder Festival og høre mere om pro­jek­tet. Helle Hove er med fra kl. 14–16. INSP! sør­ger for lidt sand at lege med og mulig­hed for at købe sand­kage og andet godt.

Udgivet i Art, Nyheder | Skriv en kommentar

Topcheftalent kiggede forbi med Danske Kommuner

Gennem de sid­ste to år har vi inten­si­ve­ret sam­ar­bej­det med Roskilde Kommune omkring psy­kisk sår­bare unge, der bare gerne vil have et liv som alle andre unge.  Vi møder hver dag de dej­lig­ste men­ne­sker og ser en masse godt ske.

En dag tog vice­di­rek­tør Henrik Abildtrup maga­si­net Danske Kommuner med forbi. Spændende at læse histo­rien om sam­ar­bej­det set fra den anden side. Du kan læse med her: http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2014/Magasin-20/Vi-skal-se-os-selv-udefra/

 

Udgivet i Nyheder | Tagget Danske Kommuner, psykisk sårbarhed, unge | Skriv en kommentar

Rigtig dejlig start på ny madsæson

INSP! Mad er til­bage fra ferien og nye fri­ske kræf­ter i køk­ke­net, som vi skal lære at kende. Der er fra 11. august igen frokost til 50 kr. hver­dage kl. 12. Første tors­dags­fol­ke­køk­ken kan du opleve den 14. august kl. 18. Det koster 75  kr. at spise med.

Men fak­tisk tyv­star­tede vi sæso­nen med et stort sølv­bryl­lup i lør­dags. 70 gæster fra Nordsjælland og omegn tog et smut til Roskilde. Sølvbrudeparret kvit­te­rede man­dag mor­gen med den fine mail neden­for til Tine i INSP! Mad, som vi har fået lov at dele.

Har du/I også noget, der skal fejres i en utra­di­tio­nel ramme, kon­takt mad@insp.dk for et ufor­plig­tende godt til­bud på en god fest. Vi har plads til op til 90 spi­sende gæster.

“Kære Tine,
Tusind tak for noget helt vidun­der­ligt mad til vores sølv­bryl­lup. Det
var så læk­kert og vel­til­la­vet, tak igen. Også tak for den rum­me­lig­hed
du udvi­ste til vores fest og for de utro­lig søde og kom­pe­tente
køk­ken­kvin­der, som bare hjalp og var nær­væ­rende og fik alting til at
klappe.

Vi står til­bage og er bare så glade for vores fest, fordi ram­merne var
så per­fekte og helt nemme at fylde ud. Det var sådan en let­telse, at
dyg­tige lyd­mænd kunne hjælpe med tek­nik­ken og havde skre­vet beske­der
til ban­det. At vi kunne komme 3 timer før og pynte op og at du var så
hjælp­som med skåle, køle­plads og alt muligt andet.

Og tak for smags­prø­verne på alt maden som vi fik med hjem. Carsten fik
fak­tisk ikke spist ret meget den aften men det gjorde han så i går, og
det var dej­ligt at sidde og spise den pragt­fulde mad i fred og ro og
genop­leve festen på den måde. Vi fik også rig­tig meget suppe med hjem
og den var også helt fan­ta­stisk og faldt på et tørt sted (men mange
var jo gået, så der­for var der meget til­bage).

Noget af det som også var en stor luksus ved at holde festen på INSP!
er også al den plads. Der var vir­ke­lig godt, at vi kunne bruge rum­met
på 1. sal, yogarum­met (TAK, Eva), den hyg­ge­lige pal­le­mø­bel­have og så
selve spi­sesa­len som dan­nede en per­fekt ramme for mid­da­gen.

Kæmpe ros til alle jer, som fik festen til at klappe og den store
pro­fes­sio­na­lisme som I hånd­te­rede vores sølv­bryl­lup med.

Vi er så glade og har haft den bed­ste sølv­bryl­lups­fest vi kunne tænke
os.
Mange varme og ven­lige hils­ner
Hanna og Carsten”

Udgivet i Mad | Tagget mad, selskaber, sæsonstart | Skriv en kommentar

INSP! og Badestuen til Rabalder 2014

INSP! og Badestuen til Rabalder 2014, INSP! nyheder

På lør­dag d. 16. august ryk­ker vi ud af huset og ska­ber et mini-insp til Rabalder Festival 2014 på Musicon.

Kom forbi mel­lem 12 og 18 til rig­tig have-hygge-style i pal­le­møb­lerne foran cam­ping­vog­nen i PIXLPARK, hvor Badestuen sør­ger for lække live-musik på scenen.

Kom også og hør om et nyt pro­jekt mel­lem Øster­vangs­sko­len og INSP!, der ryk­ker skole og lokal­sam­fund tæt­tere sam­men. Mød huskunst­ner Helle Hove få en lille smags­prøve på, hvad man kan lave med sand og foto som enkle midler.

Der vil være mulig­hed for at købe pizza-snegle, øl, vand og kaffe — og i sand-temaets navn kan du også få et inspet stykke sandkage.

Der sker også en hel masse andre spæn­dende ting i løbet af dagen på hele Musicon — læs mere her: https://www.facebook.com/events/755295217866083/

Husk også at komme til after­party i Hal 12 til CAAC — Chill As A Cucumber, der bli­ver skabt i sam­ar­bejde mel­lem flere unge kul­tu­r­or­ga­ni­sa­tio­ner i Roskilde, bl.a. vores helt egen Badestuen.

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

HAVEFEST

HAVEFEST, INSP! nyheder

Hylden blom­strer, afte­nerne er lange og fug­lene kvi­drer. Der er ingen tvivl, det er ble­vet som­mer endnu engang.

Det bety­der, at det er ble­vet tid til en stor havefest!

D. 27. juni invi­te­res alle — børn, voksne, unge som gamle — til grill, musik, leg og hygge i går­den på det gamle sko­leslag­teri. Vi star­ter kl. 15, hvor der er GRATIS IS (så længe lager haves).

LEG
I løbet af dagen kan du være med til kro­ket, petang, maling, 3D twi­ster, kogle, vand­kamp og meget mere. Derudover vil der også være mulig­hed for at lære den helt nye SWOP-dans, samt få et sneak-peak på den kort­film, som film­hol­det på INSP! ligenu arbej­der på.

MAD
Vi tæn­der op i gril­len og sør­ger for at der kan købes til­be­hør til bil­lige penge, og så skal du bare med­bringe kød/grøntsager som du vil spise. Der vil selv­føl­ge­lig også være en bar hvor der kan købes drik­kelse med eller uden alkohol.

MUSIK
Kl. 17.30 vil Tobias Ingemann & Band fyrer op for noget læk­kert folk, efter­fulgt af Martin Hermanns Reggaekvartet som vil berige os med god sommerreggae!

Hele baduljen vil blive præ­sen­te­ret og kom­men­te­ret af Andreas og Daniel, der også sør­ger for god musik i højta­lerne hele dagen.

Det ene­ste du skal med­bringe er mad til gril­len, tørt tøj hvis du skal være med til vand­kamp (som af sik­ker­heds­mæs­sige årsa­ger vil foregå i går­den bag INSP!), evt. et instru­ment og selv­føl­ge­lig alle dine ven­ner og hele familien HAVEFEST, INSP! nyheder

Vi ses!

Udgivet i Nyheder | 2 kommentarer

Mød os på havnen lørdag den 7. juni 2015 kl. 10–12

I anled­ning af Turismens Dag ryk­ker vi butik­ken på hav­nen i Roskilde. Kig forbi og få en mor­gen­bolle, en tår kaffe og en masse snak og dans. Vi for­ven­ter høj sol og mas­ser af hygge.

Du kan læse mere om hele lør­da­gens dej­lige pro­gram her.

http://www.visitroskilde.dk/denmark/turismens-dag-i-roskilde-gdk715119

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

En journalist kiggede forbi…

En helt almin­de­lig tirs­dag kig­gede jour­na­list Line ind og fandt det her på INSP!

http://findfun4free.com/need-to-be-inspired/

Inspiration to the English-speaking En journalist kiggede forbi..., INSP! nyheder

 

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Kristihimmelfartsferien

Vi hol­der luk­ket tors­dag og fre­dag i denne uge, men har til gen­gæld ekstra meget energi mandag-onsdag! kom bl.a. til sæso­nens sid­ste badestue­kon­cert, vær med til at lave have i det gode vejr, spis god mad frokost og aften og meget mere… Kristihimmelfartsferien, INSP! nyheder

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar

Søndagsjam med Tuesdayband og Folkekøkken

Søndag d. 25. maj fra kl. 15 var­mer vi op til som­me­ren med Tuesdayband, og efter­føl­gende jam. Tuesdayband, i dagens anled­ning et søn­dags­band, vil fyre op for noget gam­mel fed Rock’N’Roll og inspi­rere jer der vil jamme med og jer der vil se på.
Det hele slut­ter af med læk­kert Folkekøkken fra INSP! Mad. Det koster 60 kr for med­lem­mer og 75 kr for ikke-medlemmer — resten af ople­vel­sen er gratis.Søndagsjam med Tuesdayband og Folkekøkken , INSP! nyheder

Udgivet i Nyheder | Skriv en kommentar